Skip to main content
  • Saved

made a Post

AKT Somatic Mutations in Chinese Breast Cancer Patients | CMAR

AKT Somatic Mutations in Chinese Breast Cancer Patients | CMAR

Source :

https://www.dovepress.com/characterization-of-akt-somatic-mutations-in-chinese-breast-cancer-pat-peer-reviewed-article-CMARpubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29636477/

Lingzhu Wen, 1, * Guochun Zhang, 1, * Chongyang Ren, 1, * Xuerui Li, 1 Hsiaopei Mok, 1 Minghan Jia, 1 Yulei Wang, 1 Bo Chen, 1 Kai Li, 1 Li Cao, 1 Cheukfai Li, 1 Weikai Xiao, 1 Jianguo Lai, 1 Jiali Lin, 1 Guangnan Wei, 1 Yingzi Li,